Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego oraz na cele charytatywno–opiekuńcze parafii za 2020 r.

„Darowizny na cele kultu religijnego” oraz „darowizny na cele charytatywno–opiekuńcze parafii” można odliczyć sobie od podatku w rocznym rozliczeniu PIT. Darowizny przekazane w roku 2020 będzie można odliczyć w rozliczeniu PIT składanym w 2021 r. (rozliczenie za 2020 r.).

Cele dokonywanych  darowizn:

Celem darowizn jest „darowizna na cele kultu religijnego” oraz „darowizna na cele charytatywno–opiekuńcze parafii”. Wskazanie celu kultu religijnego musi być bardzo konkretne: „darowizna na cele kultu religijnego”. Nasza parafia posiada również przedszkole oraz prowadzi działalność charytatywną, dlatego również można składać „darowizny na cele charytatywno–opiekuńcze parafii”. Innego rodzaju określenie, np. „darowizna na odnowienie ołtarza” nie jest zalecane, gdyż urzędnik Urzędu Skarbowego może stwierdzić, że dany cel nie jest celem kultu religijnego i wyłączyć prawo odliczenia takiej darowizny.

Darowizny na cele kultu religijnego nie są równoważne z darowiznami na cele charytatywno–opiekuńcze parafii. To dwie różne instytucje, dwie różne darowizny.

Niezbędne formalności, dokumenty (potrzebny jest tylko jeden z tych dokumentów):

  1. Dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (w dowodzie wpłaty należy wskazać cel dokonywanej darowizny pokrywający się z jednym z powyżej wymienionych),

  2. Dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, dane obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny – w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny),

  3. Umowa pisemna darowizny, dla celów dowodowych (oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, a zatem element ten nie jest konieczny, niemniej w praktyce wielokrotnie wymagany),

 

Na zakończenie roku podatkowego należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

UWAGA:

Jeśli darowizny dokonują małżonkowie, a nie okazali oni organom podatkowym aktu darowizny zawartej przez oboje, a dowodem dokonania darowizny był przelew bankowy z rachunku jednego z małżonków, to prawo do odliczenia darowizny nabywa tylko ten małżonek, z którego rachunku dokonano przelewu (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 324/05).

 

Limit darowizn na cele kultu religijnego oraz darowizn na cele charytatywno–opiekuńcze parafii

Łączna kwota odliczeń z każdego z powyższego tytułu, jak również łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego lub na cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi) nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów – tak więc jest to wartość brutto, z VAT.