Darowizna
e-Składka

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną nasza parafia znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. dlatego prosimy o wsparcie finansowe.
Dziękujemy, że chcesz wesprzeć parafię pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu w tym trudnym czasie.

Tę darowiznę możesz odliczyć sobie od podatku w przyszłorocznym zeznaniu PIT.
Przed dokonaniem darowizny zapoznaj się z regulaminem.
Zasady odliczania tej darowizny od podatku oraz regulamin znajdziesz poniżej. 
Aby nas wesprzeć wystarczy kliknąć kafelek z odpowiednią kwotą.

Darowizny można przekazać również tradycyjnym przelewem na poniżej podany rachunek bankowy:
05 1240 1196 1111 0010 6494 1416.
Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

„Darowizny na cele kultu religijnego” oraz „darowizny na cele charytatywno–opiekuńcze parafii” można odliczyć sobie od podatku w rocznym rozliczeniu PIT.
Darowizny przekazane w roku 2020 będzie można odliczyć w rozliczeniu PIT składanym w 2021 r. (rozliczenie za 2020 r.).

Cele dokonywanych darowizn:

Celem darowizn jest „darowizna na cele kultu religijnego” oraz „darowizna na cele charytatywno–opiekuńcze parafii”. Wskazanie celu kultu religijnego musi być bardzo konkretne: „darowizna na cele kultu religijnego”. Nasza parafia posiada również przedszkole oraz prowadzi działalność charytatywną, dlatego również można składać „darowizny na cele charytatywno–opiekuńcze parafii”. Innego rodzaju określenie, np. „darowizna na odnowienie ołtarza” nie jest zalecane, gdyż urzędnik Urzędu Skarbowego może stwierdzić, że dany cel nie jest celem kultu religijnego i wyłączyć prawo odliczenia takiej darowizny.

Darowizny na cele kultu religijnego nie są równoważne z darowiznami na cele charytatywno–opiekuńcze parafii. To dwie różne instytucje, dwie różne darowizny.

Niezbędne formalności, dokumenty (potrzebny jest tylko jeden z tych dokumentów):

 1. Dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (w dowodzie wpłaty należy wskazać cel dokonywanej darowizny pokrywający się z jednym z powyżej wymienionych),
 2. Dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, dane obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny – w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny),
 3. Umowa pisemna darowizny, dla celów dowodowych (oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, a zatem element ten nie jest konieczny, niemniej w praktyce wielokrotnie wymagany),

Na zakończenie roku podatkowego należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

UWAGA: Jeśli darowizny dokonują małżonkowie, a nie okazali oni organom podatkowym aktu darowizny zawartej przez oboje, a dowodem dokonania darowizny był przelew bankowy z rachunku jednego z małżonków, to prawo do odliczenia darowizny nabywa tylko ten małżonek, z którego rachunku dokonano przelewu (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 324/05).

Limit darowizn na cele kultu religijnego oraz darowizn na cele charytatywno–opiekuńcze parafii

Łączna kwota odliczeń z każdego z powyższego tytułu, jak również łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego lub na cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi) nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów – tak więc jest to wartość brutto, z VAT.

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay sp. z o.o. na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie swietyduch.pl poprzez operatora płatności Dotpay sp. z o. o.
 2. Strona internetowa swietyduch.pl jest administrowana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu NIP: 556-222-74-73 zwaną dalej Parafią.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków (https://www.dotpay.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym, zwaną dalej Dotpay. Zasady i warunki płatności online określa Dotpay w regulaminie dostępnym na stronie https://www.dotpay.pl
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Dotpay.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie swietyduch.pl wybrać odpowiednią ikonę banknotu symbolizują kwotę przekazanej darowizny, po jego kliknięciu darczyńca zostanie przekierowany do serwisu Dotpay.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają zwrotom.
 10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Dotpay zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Dotpay w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay.
 11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Dotpay przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.
 12. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jagiellońskiej 22, 88-100 Inowrocławiu NIP: 556-222-74-73
 2. Informację na temat państwa danych osobowych możecie uzyskać pisząc na adres poczty elektronicznej: parafia@swietyduch.pl lub na adres siedziby Parafii.
 3. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę Dotpay.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:
 1. realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;
 2. realizacji uzasadnionego interesu Parafii; uzasadnionym interesem Parafii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Korzystanie z płatności online przez Dotpay jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w zakresie celu wskazanego w pkt 3a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
 2. w zakresie celu wskazanego pkt 3b) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 1. Odbiorcom udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Kościołowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,
 2. prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. W przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: parafia@swietyduch.pl. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Dotpay, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Dotpay, o którym mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Reklamacje można składać w formie:

 1. pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
 2. ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay;
 3. elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Płatności obsługuje “dotpay” sp z o.o.

Darowizna