Chrzest

Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia; to wejście do Kościoła i początek trwałej komunii z Bogiem. Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam razem z Nim zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim “tak”. Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice.

Jak przebiega obrzęd chrztu?

Klasyczna forma udzielania sakramentu chrztu przewiduje trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie. Najczęściej jednak trzykrotnie polewa się główkę dziecka wodą przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez szafarza sakramentu słów: .,N.,chrzest1 ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Woda symbolizuje oczyszczenie i nowe życie, co znalazło swój wyraz już przy okazji chrztu nawrócenia, którego udzielał Jan Chrzciciel. Chrzest, który udzielany jest wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jest czymś więcej niż znakiem nawrócenia i pokuty, jest nowym życiem w Chrystusie. Dlatego celebracji sakramentu chrztu towarzyszą jeszcze inne znaki: namaszczenie, biała szata i świeca. (Youcat 194-195)

Chcę ochrzcić dziecko…

Osoby chcące ochrzcić dziecko zapraszamy do kancelarii parafialnej. Koniecznie prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  • akt urodzenia dziecka USC,
  • dane o rodzicach dziecka (imiona, nazwiska, wiek, adres, data i parafia zawarcia sakramentu małżeńskiego),
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres),
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji rodzica chrzestnego,
  • zgoda z parafii zamieszkania dziecka na chrzest w innej parafii (jeżeli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii).

Kto może być chrzestnym?

W związku z coraz częstszymi przypadkami wybierania na chrzestnych osób, które nie mogą nimi być, przypominamy podstawowe normy Kościoła dotyczące tej funkcji.

Zgodnie z dokumentami kościelnymi rodzic chrzestny ma:

ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

chrzest2W związku z tym rodzicem chrzestnym dziecka może być tylko ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

UWAGA: OSOBY, KTÓRE ŻYJĄ W KONKUBINACIE LUB JEDYNIE NA ZWIĄZEK CYWILNY NIE MOGĄ BYĆ CHRZESTNYMI! Dlatego prosimy, aby nie wybierać tego rodzaju osób na chrzestnych! Aby być chrzestnym, należy przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii zamieszkania (a nie zameldowania).